Museum Schloß Glatt, Rottweil 2008

Eröffnung der Alamannen-Wanderausstellung

Schloss Glatt 2008
Beinkleider anlegen, Schloss Glatt 2008
Holzhandwerk, Schloss Glatt 2008
Runenstäbe, Schloss Glatt 2008
Kochen, Schloss Glatt 2008
Spinnen, Schloss Glatt 2008
Waffenkunde, Schloss Glatt 2008
Brettchenweben, Schloss Glatt 2008
Medizin, Schloss Glatt 2008
Das Lager, Schloss Glatt 2008